شماره حساب ها

امکان جدید سایت:
واریز مبلغ مورد نظر از تمامی کارت های بانکی عضو شبکه شتاب به حساب این مرکز به صورت اینترنتی در کمتر از چند دقیقه ---> از طریق این صفحه

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بانک ملی:
شماره حساب: 0215840608008
شماره کارت: 9991 6959 9914 6037
شماره شبا: IR77 0170 0000 0030 0692 8050 08
به نام: مهرداد اشرف الکتابی


بانک ملت:
شماره حساب: 4274327454
شماره کارت: 0994 9728 3378 6104
شماره شبا: IR12 0120 0200 0000 4274 3274 54
به نام: مهرداد اشرف الکتابی

بانک صادرات:
شماره حساب: 0209023345001
شماره کارت: 7294 0328 6915 6037
شماره شبا:
IR56 0190 0000 0020 9023 3450 01
به نام: مهرداد اشرف الکتابی
بانک پارسیان:
شماره حساب:0-1378947-800
شماره کارت: 7018 4058 0610 6221
شماره شبا: IR92 0540 1021 8000 1378 9470 00
به نام: مهرداد اشرف الکتابی

بانک تجارت:
شماره حساب: 4450502354
شماره کارت: 6273533130050994
شماره شبا:
IR02 0180 0000 0000 4450 5023 54
به نام: مهرداد اشرف الکتابی


بانک سامان:
شماره حساب: 1-779658-700-802
شماره کارت: 1473 0625 8610 6219
شماره شبا:
IR08 0560 0802 8000 0779 6580 01
به نام: مهرداد اشرف الکتابی

بانک رفاه:
شماره حساب: 158633398
شماره کارت: 8999 0357 6315 5894
به نام: مهرداد اشرف الکتابی

بانک مسکن:
شماره حساب: 410012005956
شماره کارت: 1212 4611 2314 6280
به نام: مهرداد اشرف الکتابی